TOP
Image Alt

Vietnam

Vietnam

/ per person
(0 Reviews)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์ผ่านไลน์

ไฮไลท์ ทัวร์ เวียดนาม เต๋อเทียน น้ำตกสองดินแดน 5 วัน 4 คืน

       เวียดนาม  ประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ที่มีความสวยงาม อ่าวฮาลอง อยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก  ฮาลองบกในเมืองนิงห์บิงห์ ก็เช่นกัน ชมความที่แปลกตาไปกับถ้ำหินปูนที่สวยงามที่สุดของประเทศเวียดนาม ถ้ำเหงื่อมงาว ที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย ส่องประกายราวกับอัญมณีเมื่อต้องแสง ดูงดงามยิ่งนัก และเราก็จะไม่พลาดชม น้ำตกเต๋อเทียน ชมความยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุดในเอเชีย ที่นอกจากจะตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์แล้ว ยังตั้งอยู่ระหว่างชายแดน 2 ประเทศ อย่างจีนและเวียดนาม ซึ่งนับได้ว่าเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากน้ำตกไนแองการ่าเลยทีเดียว ปิดท้ายกับเมืองหลวงฮานอย เมืองหลวงที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ผสมผสานวัฒนธรรมที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ทุกวันกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว
       กำหนดการเดินทาง       เดือนธันวาคม 2563
       เดินทางโดยสายการบิน  การบินไทย
       ราคาทัวร์

*** หมายเหตุ

 

 

Tour Plan

1

Day1 กรุงเทพฯ – นิงห์บิงห์ – ถ้ำตามก๊ก – ฮาลอง – ตลาดกลางคืนฮาลอง

0500 พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ ไทแทนแทรเวิล คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอินน์และกระเป๋าสัมภาระ
0745 ออกเดินทางสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 560
0935 (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) ถึงสนามบินนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้น นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ช นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (Ninh Binh) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งฮาลองบกยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงตามก๊ก-บิ๊กด่ง เมืองฮวาลือ (Hoa Lu) และวัดบ๊ายดิ๊ญ (Bai Dinh Temple) เมื่อปี 2557 อีกด้วย
1200 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
1300 นำท่านสู่ ถ้ำตามก๊ก “ตามก๊ก” แปลว่า สามถ้ำ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยภูเขาหินปูนขนาดใหญ่อยู่รายรอบก่อ เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำแห่งนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรืออ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการนั่งเรือ ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนิงห์บิงห์ จังหวัดนี้มีพรมแดนติด กับจีนตอนเหนือ ระหว่างเดินทางให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม สองฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวสีสันสวยงามต่างกันไปตามฤดูกาล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
จากนั้นให้อิสระทุกท่านช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต มีสินค้าพื้นเมืองเวียดนามและสินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
ที่พัก ROYAL LOTUS HOTEL หรือระดับเดียวกัน
2

Day2 ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำสวรรค์ – หลั่งเซิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
หลังอาหารเช้า นำท่านสู่ท่าเรือ ชมความงดงามของธรรมชาติของ อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลอง เบย์ เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีตำนานกล่าวว่า อ่าวนี้เป็นอ่าวที่มังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวแห่งนี้ ครั้งดึกดำบรรพ์ ซึ่งมีความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่มาเที่ยวฮานอยแล้วจะต้องสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงามซึ่งอ่าวฮาลอง ประกอบไปด้วยหมูเกาะน้อยใหญ่ อ่าวแห่งนี้มีภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงดงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม ถ้ำสวรรค์ หรือถ้ำนางฟ้าเป็นถ้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามด้านในมีการจัดแสงสี เพิ่มความน่าสนใจให้กับหินงอกหินย้อยต่าง ๆ พร้อมทั้งมีทางสำหรับการเดินชมไว้ให้ด้วยมีเสาค้ำฟ้าซึ่งเกิดจากหินงอกและหินย้อยมาบรรจบติดกันจนกลายเป็นเสา ซึ่งหินงอกหินย้อยแต่ละก้อนก็จะมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามแต่จะจินตนาการมีความงดงาม
1200 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (4) เมนูอาหารทะเล
1300 นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลั่งเซิน เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงทัศนียภาพที่งดงามที่สามารถดึงดูดผู้คนให้มาเยือนที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากในอดีตเมืองแห่งนี้เคยถูกครอบครองโดยฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1885 ซึ่งส่งผลให้เมืองแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก VINPEARL HOTEL LANG SON HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3

Day3 น้ำตกเต๋อเทียน – ถ้ำเหงื่อมงาว – กาวบั่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเต๋อเทียน ซึ่งเป็นภาษาจีน ส่วนชาวเวียดนามเรียกว่า น้ำตกบ๊านยก ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามและยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุดในเอเชีย ที่นอกจากจะตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขาสีเขียวที่สวยงามอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังตั้งอยู่ระหว่างชายแดนของ 2 ประเทศ อย่างจีนและเวียดนาม ซึ่งเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกไนแองการ่า) จากนั้นนำท่านล่องแพไม้ไผ่เพื่อไปชมน้ำตกเต๋อเทียนในระยะใกล้
1200 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
1300 นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเหงื่อมงาว เป็นถ้ำหินปูนที่สวยงามที่สุดของประเทศเวียดนามที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปทรงต่าง ๆ ส่องประกายรวมกับอัญมณีเมื่อต้องแสง ดูงดงามตระการตา ตลอดทั้งแนวยาวของถ้ำราว 2,000 กว่าเมตร นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมักเปรียบเปรยว่า เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับแดนสวรรค์ นอกจากนี้ ถ้ำเหงื่อมงาว หรือเรียกว่า ถ้ำเสือ ตามภาษาถิ่นของชนเผ่าไต มีตำนานเรื่องเล่าของชาวบ้านว่าในสมัยก่อนที่นี่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเสือร้ายหลายตัว หรืออาจเป็นเพราะเสียงน้ำไหลภายในถ้ำเมื่อฟังจากข้างนอกแล้วคล้ายเสียงเสือร้องนั่นเอง จึงได้ชื่อว่า “ถ้ำเสือ” สมควรแก่เวลา นำทานเดินทางสู่ กาวบั่ง ซึ่งเป็นถิ่นปฏิวัติที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(8)
ที่พัก SAI GON BAN GIOC RESORT หรือระดับเดียวกัน
4

Day4 กาวบั่ง–ฮานอย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย ระหว่างเดินทางนำทานชมบรรยากาสยามเช้าของเมือง กาวบั่ง (ระยะทางจากเมืองกาวบั่งถึงฮานอยประมาณ 280 กิโลเมตร) จากนั้นนำท่านชม เขตโบราณสถาน ปั๊กป๊อ เป็นถิ่นกำเนิดของกระบวนการปฏิวัติเวียดนาม เนื่องจากได้มี ความเกี่ยวพันธ์กับช่วงประวัติศาสตร์ที่ มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษในชีวิตการ เคลื่อนไหวของประธานโฮจิมินห์และการ ปฏิวัติเวียดนามช่วงปี 1941-1945 ช่วง เตรียมการให้แก่การลุกขึ้นสู้ช่วงชิงอำนาจรัฐ ในทั่วประเทศ
1200 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
1300 นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย คือ เมือง หลวงของประเทศเวียดนามหนึ่งในเมืองหลวง ที่เรียกได้ว่ามีเสน่ห์มากที่สุุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ความวุ่นวายบนท้องถนนกลับกลายเป็นเอกลักษณ์ของฮานอย บ้านเมืองเต็มไปด้วย อาคารสไตล์โคโลเนียลเรียงรายทั้งสองข้างทางบ่งบอกถึงร่องรอยที่เคยเป็นเมืองอาณานิคมของฝรั่งเศสและ จีน มีทั้งความวุ่นวาย แต่ก็เงียบสงบในคราวเดียวกัน การมาเที่ยวฮานอยจึงเหมือนการได้มาสัมผัสมรดก ทางวัฒนธรรมของย่านเมืองเก่าและความทันสมัยของเมืองหลวงที่มีแต่เสียงแตรและมอเตอร์ไซค์ดังทุกวินาที
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
ที่พัก MERCURE HANOI LA GARE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5

Day5 สุสานโฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – บ้านพักโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊องเซิน – ตลาดโบราณถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ สุสานโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นอาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึงไม้เนื้อดีจากทั่ว ประเทศ เป็นอาคารที่โดดเด่นและสง่างามมาก ด้านในจะพบกับศพโฮจิมินห์ ซึ่งอาบน้ำยาอยู่ ในโลงแก้วเพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาชมได้รู้จักผู้นำ ที่มีความแข็งแกร่ง ทั้งนี้เป็นการกระทำซึ่งขัด ต่อความต้องการของโฮจิมินห์ ที่ต้องการให้ เผาร่างเมื่อตายลง ในสุสานยังมีทหารกอง เกียรติยศในชุดเครื่องแบบเต็มยศสีขาวยืนถือ ดาบปลายปืนยืนรักษาการณ์อยู่ตลอดเวลา ด้านหลังมีสวนสาธารณะที่เงียบสงบร่มรื่นและ มีสระน้ำเล็ก ๆ และบ้านที่สร้างบนเสาสูงซึ่ง เชื่อกันว่าเคยเป็นที่อยู่ของโฮจิมินห์เมื่อครั้งยัง มีชีวิตอยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นศาลาขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว ศาลา นี้อยู่กลางสระบัวรูปสี่เหลี่ยม สร้างขึ้นเพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่เจ้าแม่กวนอิม โดยมี ตำนานกล่าวไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโตอยากได้ โอรส และรอคอยมาเป็นเวลานานมาก จนคืน หนึ่งได้ทรงสุบินว่าเจ้าแม่กวนอิมได้มาปรากฏ ที่สระบัวและประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้าง เจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ บัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ จากนั้นพาท่านชม บ้านพักโฮจิมินห์ เป็นบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เหมือนสามัญชนธรรมดา ซึ่ง แสดงถึงความสมถะเรียบง่ายจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม
1200 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
1300 นำท่านชม ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม หรือที่เรียก กันว่า ทะเลสาบ คืนดาบ เนื่องจากมีตำนาน เล่าขานกันมาว่า ในสมัยครั้งที่กษัตริย์ เวียดนามทำสงครามสู้รบกับจีนนั้น เป็นการสู้ รบที่ใช้ เวลายาวนานมากและไม่สามารถ เอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความ ท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่ง นี้ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งคาบดาบวิเศษมา ให้พระองค์ และนำไปสู้รบจนได้รับชัยชนะ กลับมาเมื่อสิ้นสุดสงครามแล้วพระองค์จึงได้นำดาบมาคืน และหากมองไปกลาง ทะเลสาบจะเห็นเจดีย์โบราณ โผล่ขึ้นพ้นน้ำ เรียกว่า ทาพรัว หมายถึง หอคอยเต่า และยัง เป็นที่กล่าวขานกันว่ายังเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ใน ทะเลสาบแห่งนี้ โดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดูกาล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหง็อกเซิน ถือ เป็นที่เที่ยวฮานอยที่ เป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ วัดโบราณบนเกาะเล็ก ๆ กลางทะเลสาบคืนดาบตั้งอยู่บนเนินหยก สามารถเดินข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้ามสะพาน เทฮุก ซึ่งเป็นสะพานไม้สีแดงสดใสที่มี ความหมายอันไพเราะว่าสะพานแสงอาทิตย์ยาม เช้า เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวฮานอยมา ถ่ายรูปกันมากที่สุด ภายในวัดประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและ เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ โดย เชื่อกันว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชาวเวียดนามมักเดินทางมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน วัดแห่งนี้กันอยู่เป็นประจำ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย เป็นย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางด้านงาน หัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุง ฮานอย ซึ่งปัจจุบันมีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี ที่เรียกชื่อแบบนี้ เนื่องมาจาก 36 อาชีพอัน เก่าแก่ที่ทำมาค้าขายกันในย่านนี้เป็นย่าน ค้าขายที่คึกคักด้วยสินค้านานาชนิดทั้งของกิน เสื้อผ้า และของที่ระลึกที่เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินที่มีลวดลายประณีตสวยงาม มากมาย โดยจะแบ่งออกเป็นถนนสายต่าง ๆ ทั้ง 36 สาย เช่นถนนเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าทั้ง สาย ให้ผู้มาเที่ยวฮานอยสามารถเดินเลือกซื้อเลือกชมกันอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านชม การแสดงระบำ หุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเวียดนามซึ่งได้ผูกพันกับ ศิลปะการแสดงต่าง ๆ เช่น เพลงกวานเหาะบั๊กนิง เพลงกาจู่ เพลงแจ่วและการเชิดหุ่นกระบอกน้ำ เป็นต้น ซึ่งมักจะพบเห็นในเขตที่ราบลุ่มภาคเหนือ ของประเทศ โดยเฉพาะศิลปะการแสดงหุ่น กระบอกน้ำถือเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่ สร้างความประทับใจให้แก่ ชาวต่างชาติทุก ๆ คน ที่มีโอกาสมาเที่ยวฮานอยและได้ชมการแสดงนี้ การแสดงหุ่นกระบอกน้ำเป็นการละเล่น พื้นบ้านโบราณของชาวเวียดนาม มีถิ่นกำเนิด บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ฉากเป็นซุ้มที่ตกแต่งเป็นสถาปัตยกรรมเวียดนาม ทำด้วยไม้ไผ่เป็นผืนมู่ลี่ กางไว้เรี่ยผิวน้ำ มีหลีบหัวท้ายและกลางให้ตัวหุ่นลอดออกมาโลดแล่น การแสดงแบ่งเป็นชุด ๆ เสนอเรื่องราว เกี่ยวกับวิถีชีวิต การทำมาหากิน ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของ ชาวเวียดนาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
2025 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 565
2215 เดินทางถึงกรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย เสื้อผ้าสวมใส่สบาย กล้องถ่ายรูป , รองเท้าสวมใส่สบาย, ยารักษาโรคประจำตัว
T I T A N T R A V E L
นอบน้อม ถ่อมตน ซื่อสัตย์ จริงใจ
You don't have permission to register