TOP
Image Alt

Laos

Laos

/ per person
(0 Reviews)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์ผ่านไลน์

 

ไฮไลท์  ทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

      เส้นทางใหม่ น่าน หลวงพระบาง ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง บนถนนตัดใหม่เข้าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยใช้ถนนสาย 4A และ 4B  ท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา ตลอดเส้นทาง นำท่านเที่ยวชม สถานที่สำคัญ ของเมืองหลวงพระบาง อาทิเช่น น้ำตกกวางสี ที่เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว ที่เป็นประเพณีของชาวหลวงพระบางในทุกเช้า ชมความงดงามของพระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช บ้านช่างไห ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง นมัสการพระธาตุพูสี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นจุดชมวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศาเลยทีเดียว
     กำหนดการเดินทาง   ตุลาคม 2563
     โดยสายการบิน แอร์เอเชีย 
     ราคาทัวร์

∗∗∗ หมายเหตุ

 

 

Tour Plan

1

Day 1 กรุงเทพฯ-(ดอนเมือง) - น่าน - เมืองหงสา - น้ำตกกวางสี - หลวงพระบาง

0600พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย สังเกตป้าย ไทแทน แทรเวิล  พบเจ้าหน้าที่ไทแทน แทรเวิล คอยอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเช็คอินน์ 0730ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน  โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3554 0850เดินทางถึง สนามบินจังหวัดน่าน นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่บ้านห้วยโก๋นเป็นตำบลหนึ่ง ใน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1200รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (1) 1330นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เข้าสู่ด่านน้ำเงิน เมืองเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านเมืองหงสาแขวงไชยบุรี บ้านจอมเพชร เชียงแมนข้ามแพขนานยนต์ เข้าสู่ หลวงพระบาง ระหว่างทาง แวะชม น้ำตกกวางสี ตาดกวางสี คือน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ ที่เรียกได้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองหลวงพระบาง น้ำตกมีขนาดความสูง 75 เมตร มีทั้งหมด 4 ชั้น คำว่าตาดในภาษาลาว แปลว่าน้ำตก ตาดกวางสี จึงแปลว่าน้ำตกกวางสี หมายถึง กวางหนุ่มที่เข้าเพิ่งเริ่มงอก (ภาษาไทยเรียกว่ากวางซีหรือกวางเขาซี) ต้นน้ำของที่นี้เกิดจากธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่บ้านน้ำออก จากนั้นกลายเป็นสี และยังไหลเป็นลำธารต่อไปประมาณ 4 กิโลเมตร จนไหลลงสู่แม่น้ำโขง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่หลวงพระบาง 1830รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) ที่พักThe Belle Rive Boutique Hotel หรือระดับเดียวกัน
2

Day2 ตักบาตรข้าวเหนียว-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-ล่องแม่น้ำโขงสู่ถ่ำติ่ง-เขาพูสี

0530 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบางถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มาพบกี่ครั้งก็ยังประทับใจและไม่ควรพลาด แม้ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมารอพระที่จะเดินมาบิณฑบาตรสักหน่อย โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบางชาวหลวงพระบางจะใส่บาตรเพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกที (ควรแต่งกายสุภาพตามประเพณี สุภาพบุรุษควรสวมกางเกงขายาวและสุภาพสตรีควรสวมกระโปรงหรือสวมผ้าซิ่น เสื้อของสุภาพสตรีจะต้องไม่เป็นเสื้อแบบเปลือยไหล่ เกาะอกหรือสายเดี่ยวและห้ามสวมกางเกงขาสั้น) มาตักบาตร 0700 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (3) 0800 นำท่านชมตลาดเช้าหลวงพระบาง เดิมคือ พระราชวัง พระบรมมหาราชวัง วัง ราชสำนัก พระราชสำนัก ตำหนัก ที่พัก นิเวศน์ ทำเนียบ บ้าน เรือน เคหสถาน ที่อาศัย ที่อยู่ จวน ปราสาท หรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่จะเรียกของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง แต่คนลาวเรียกอีกชื่อว่า วังเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2447 ในสมัยเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ ลักษณะอาคารเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง ศิลปกรรมแบบยุโรปผสมผสานล้านช้าง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลลาวใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่า อาทิ บัลลังก์ ธรรมาสน์ เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต พระพุทธรูป และวัตถุโบราณ ของขวัญจากต่างประเทศต่างๆ และที่สำคัญที่สุดคือ พระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทร เป็นศิลปะขอมสมัยปลาย สูง 83 เซนติเมตร น้ำหนัก 54 กิโลกรัม ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ ประดิษฐานอยู่ในหอพระบางที่ด้านหน้าของพระราชวัง พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นที่เกาะสิงหลเมื่อราวศตวรรษ ที่ 1 เจ้าฟ้างุ้ม ทรงได้รับพระราชทานจากกษัตริย์เขมรมาอีกต่อหนึ่ง แต่ก็ต้องตกไปอยู่ในเมืองสยามถึงสองครั้ง ปี พ.ศ. 2322 และ ปี พ.ศ. 2370 จนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯจึงทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานกลับคืน ไปให้ภายในห้องยังมีฉากลับแลผ้าไหมปักลวดลาย ด้วยฝีมือประณีตและงาช้างแกะสลักอีกไม่น้อยที่เหลือเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ โดยภายในหอไตรนี้ยังมี พระไตรปิฎกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เคยพระราชทานให้กษัตริย์ลาว จากนั้น นำท่านชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้าง ราชวงศ์หลวงพระบาง และราชวงศ์ลาว สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2103 โดยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือที่งดงามมาก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "อัญมณีของศิลปะล้านช้าง" วัดเชียงทองสร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้เคยปกครองทั้งล้านนาและล้านช้างเมื่อราว พ.ศ. 2101 – 2103 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนพระองค์จะย้ายเมืองหลวงไปยังเวียงจันทน์ไม่นาน วัดนี้ยังถือเป็น ‘วัดประตูเมือง’ และท่าเทียบเรือทางเหนือของตัวเมือง ซึ่งคนที่ใช้มีทั้งกษัตริย์และนักเดินทางชาวต่างชาติ ที่สำคัญ วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่รอดพ้นจากอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่เผาผลาญเมืองใน พ.ศ. 2430 โดยฝีมือของพวกฮ่อมาได้อีกด้วย เรียกได้ว่านี่เป็นสิม (อุโบสถ) หลังที่เก่าที่สุดภายในตัวเมืองเก่าหลวงพระบางทีเดียว สิมหลังนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีแห่งศิลปะล้านช้าง และกลายเป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมในเวลาต่อมา เอกลักษณ์ของสิมแบบนี้คือความอ่อนโค้งที่แตกต่างจากสิมแบบอื่นๆ ด้านนอกมีลายฟอกคำที่ทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2471 ศิลปะล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ ซ้อนอยู่สามชั้น มีช่อ ฟ้าตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ เมื่อสิมได้รับการบูรณะ โดยข้างนอกจะมีทั้งภาพเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้าน เช่น พระสุธน-มโนราห์ ส่วนตรงประตูทางเข้าจะเป็นเรื่องการไหว้เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ ด้านหน้าสิมมีหนึ่งอาคารสำคัญคือ โรงราชรถหรือหอราชโกศ มีราชรถไม้แกะสลักปิดทอง ส่วนชื่อ หอราชโกศ ก็มาจากสิ่งที่ประดิษฐานอยู่บนราชรถไม้ ซึ่งก็คือพระโกศนั่นเอง แถมไม่ได้มีแค่ 1 แต่มีถึง 3 โดย องค์ใหญ่เป็นของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ กษัตริย์แห่งเมืองหลวงพระบางองค์ก่อนสุดท้าย ส่วนองค์ที่อยู่ด้านหน้าเป็นของพระเจ้าอา ในขณะที่ด้านหลังเป็นของพระราชมารดาของพระองค์ จากนั้น นำท่านชมวัดวิชุนราช วัดวิชุนหรือวัดวิซุน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2058 ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุลราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง พอมาถึงปี พ.ศ. 2343 พวกโจรธงดำภายใต้การบังคับบัญชาของพวกฮ่อ ได้เข้ามาโจมตี จนวัดถูกทำลายไปส่วนหนึ่ง จนมาถึง พ.ศ. 2441 จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ได้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานในวัดแห่งนี้เอกลักษณ์ของวัดนี้เห็นได้จากประตูไม้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงาม และมีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้แบบมาจาปราสาทวัดภู แขวงจำปาศักดิ์ ในเขตลาวภาคใต้ด้านในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่ และศิลาจารึกรูปแบบต่างๆ มเหสีของพระเจ้าวิชุลราชได้ชักนำให้มีการสร้างพระธาตุขึ้นซึ่งต่างจากพระธาตุอื่นๆ เพราะเป็นรูปทรงกลมตัดครึ่ง มองเหมือนแตงโมจึงเรียกว่าพระธาตุหมากโม (ธาตุปะทุม) ต่อมา พ.ศ. 2485วัดนี้จึงได้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บรักษาพระพุทธรูปและวัตถุโบราณจำนวนมาก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4) บ่าย นำท่านเดินทางสู่บ้านช่างไห เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาว แทบทุกหลังคาเรือนจะมีการต้มเหล้า ซึ่งสามารถชมกรรมวิธีในการต้มเหล้า และเลือกซื้อเป็นของฝากกันได้ นอกจากจะมีเหล้าต้มแล้วยังมีการทอผ้า เครื่องเงินและของที่ระลึกวางจำหน่ายไว้ด้วย นำท่านลงเรือล่องแม่น้ำโขงทวนกระแสน้ำสู่ถ้ำติ่ง ตั้งอยู่ในภูเขาลูกใหญ่ตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นลักษณะถ้ำริมหน้าผา อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านปากอู อยู่ห่างจากหลวงพระบางประมาณ 30 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย 2 ถ้ำ ถ้ำแรก เรียกว่า ถ้ำติ่งลุ่ม (ล่าง) และถ้ำติ่งเทิง (บน) ที่ถ้ำติงลุ่มนั้นจะมีพระไม้จำนวนมากวางอยู่เต็มถ้ำตัวถ้ำมีความสูงประมาณ 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงถ้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อยเท่าที่เห็นส่วนใหญ่ทำด้วยไม้และเป็นพระยืน แต่ก็มีปางอื่น ๆ อยู่บ้างประมาณ 2,500 องค์ แต่ล่ะองค์ก็มีความสวยงามเก่าแก่แตกต่างกันไป ส่วนถ้ำติ่งบน มีบันไดขึ้นไปอีก 218 ขั้น ในสมัยโบราณถ้ำติ่งเป็นที่สักการะบ่วงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ของคนแถวนั้น จึงมีการนำพระพุทธรูปมาวางไว้เป็นจำนวนมาก ในแผ่นดินพระเจ้าโพธิสารราชทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นผู้นำพุทธศาสนาเข้ามา และทรงใช้ถ้ำติ่ง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา และมีการค้นพบพระพุทธรูป ที่สร้างขึ้นในคริสศตวรรษที่ 18-19 กว่า 2,500 องค์ ส่วนใหญ่ทำขึ้นจากไม้ เมื่อตอนค้นพบใหม่มีพระพุทธรูปจำนวนหนึ่ง ที่ทำด้วยเงิน และทองคำ แต่ถูกลอกออกไปหมด ถ้ำติ่งเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่สมัยโบราณเจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบาง ต้องไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถ้ำ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาว ทั้งเจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่ถ้ำติ่งบนและถ้ำติ่งล่าง สมควรแก่เวลา เดินทางกลับหลวงพระบาง 1700 นำท่านขึ้นบันได 328 ขั้น สู่เขาพูสี นมัสการพระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นร่มรื่นไปด้วยต้นจำปา (ดอกไม้ประจำชาติลาว) หรือที่บ้านเราเรียกว่าต้นลั่นทมพูสี มีความหมายว่า ภูเขาของพระฤาษี เดิมชื่อว่า ภูสรวง ครั้นเมื่อมีฤาษีไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูฤาษี หรือภูษีมาจนถึงปัจจุบัน พระธาตุพูสี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุท ประมาณพุทธศักราช 2337 พระธาตุนี้ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของพูสี บนความสูง 150 เมตรพระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ช่วงที่พระธาตุนี้งดงามที่สุดคือช่วงตอนบ่ายแก่ๆแสงแดดจะกระทบองค์พระธาตุเป็นสีทองสุก รอบๆพระธาตุจะมีทางเดินให้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมองเห็นสนามบิน ส่วนด้านทิศตะวันตกจะมองเห็นแม่น้ำโขง ช่วงที่คดเคี้ยวเข้าหากันในกลีบเขาและจากยอดภูสียังมองเห็นพระราชวังเดิมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(5) ที่พักThe Belle Rive Boutique Hotel หรือระดับเดียวกัน
3

Day3 หลวงพระบาง-หงสา-ห้วยโก๋น-กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

เช้า ไปร้านประชานิยม ร้านสุดฮิตที่ใครมาใครไปในหลวงพระบางก็มักจะแวะมาทาน เพราะอาหารของเค้าอร่อยชวนลิ้มลองและน่าบอกต่อเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมนูประจำร้านอย่าง โจ๊กเตาถ่าน ที่ได้จากข้าวเรียวยาวเต็มเมล็ดที่ถูกเคี่ยวให้ข้นจนหอม เสิร์ฟพร้อมกับปาท่องโก๋สีเหลืองทองตัวอ้วน เพิ่มความฟินอีกสักนิดด้วยไข่ต้ม โดยไม่ลืมที่จะเพิ่มหอมเจียวสูตรเด็ดของร้าน ก่อนตบท้ายด้วยโอวัลติน หรือชาแบบจีนสักแก้ว ก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมื้อเบา ๆ ที่หอมกรุ่น(6) 0900 เก็บสัมภาระออกเดินทางกลับเข้าสู่เมืองแมน เพื่อเดินทางกลับเข้าสู่ด่านไทยที่บ้านห้วยโก๋น ตลอดทางที่รถวิ่งผ่านมีทุ่งนาขั้นบันไดเรียงรายเขียวขจี สะท้อนให้เห็นว่าการทำนาคงเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของคนที่นี่ ด้วยความที่เป็นเมืองภูเขาจึงได้เห็นการปลูกข้าวลดหลั่นไปตามไหล่เขา ผลผลิตจากนาข้าวเหล่านี้ก็คือข้าวสวยร้อนๆ ที่ไว้ใช้ ไว้กิน สำหรับคนในเมืองนั่นเอง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(7) หลังอาหาร ออกเดินทางกลับสู่สนามบินจังหวัดน่าน 1655 ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3557 เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร 1805 ถึงกรุงเทพมหานคร (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ   สิ่งที่ควรนำไปด้วย เสื้อผ้าสวมใส่สบาย กล้องถ่ายรูป , รองเท้าสวมใส่สบาย, ยารักษาโรคประจำตัว T I T A N T R A V E L นอบน้อม ถ่อมตน ซื่อสัตย์ จริงใจ
You don't have permission to register