TOP
Image Alt

India Nepal

India Nepal

/ per person
(0 Reviews)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์ผ่านไลน์

ไฮไลท์ ทัวร์ อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน

       อินเดีย ดินแดนพุทธภูมิ เป็นดินแดนที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนาหลายเหตุการณ์  ท่านจะได้ตามรอยพระศาสดา คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติที่ลุมพินี (ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล) ตรัสรู้ที่พุทธคยา รัฐพิหาร แสดงปฐมเทศนาที่สารนาถ และปรินิพพานที่กุสินารา รัฐอุตรประเทศ สถานที่ทั้ง 4 แห่งนี้ พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า เป็นสถานที่ที่ชาวพุทธจะสามารถระลึกถึงพระองค์ได้ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ที่ชาวพุทธทั่วโลกนิยมเดินทางไปสักการะ 
       กำหนดการเดินทาง       เดือนธันวาคม 2563
       เดินทางโดยสายการบิน  ไทยสมายด์ 
       ราคาทัวร์

*** หมายเหตุ

 

 

Tour Plan

1

Day1 กรุงเทพฯ - เมืองคยา

0930 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายด์ พบเจ้าหน้าที่ ไทแทน แทรเวิล คอยอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเช็คอินน์ 1220 ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE 327 1400 (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยชั่วโมงครึ่ง) ถึงสนามบินนานาชาติเมืองคยา นำท่านเดินทางสู่ตำบลพุทธคยา พุทธสถานสำคัญในอำเภอคยารัฐพิหารประเทศอินเดียซึ่งเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลกกราบสักการะพระพุทธเมตตาในวิหารมหาเจดีย์พุทธคยาพระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัยที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำในสมัยปาละอายุกว่า 1400 ปีสักการะมหาเจดีย์พุทธคยาที่บูรณะในสมัยพระเจ้าอโศกบริเวณนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของโลกหรือเป็นสะดือของโลกสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ชมสัตตมหาสถาน 7 แห่งคือโพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ ต้นอชปาลนิโครธ ต้นมุจลินทร์ ต้นราชาตยนะนำท่านประทักษิณสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ 3 รอบ สวดมนต์ นั่งสมาธิถวายเป็นพุทธบูชา ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่วัดไทยพุทธคยา (1) ที่พัก วัดไทยพุทธคยา (นอนหมู่ แยกชายหญิง) สำหรับท่านที่ต้องการพักโรงแรม Bodhgaya Regency Hotel หรือระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่านผู้ใหญ่)
2

Day2 เมืองพุทธคยา-บ้านนางสุชาดา-เมืองนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-เมืองราชคฤห์

0700 รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยพุทธคยา (2) หลังอาหาร นำท่านชมบ้านนางสุชาดาหรือสุชาฏากุฏี ธิดากฎุมพีแห่งตำบลอุรุเวลาเสนานิคมผู้ถวายข้าวมธุปายาสอันประณีตแด่มหาบุรุษก่อนการตรัสรู้ ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราบริเวณท่าสุปปติฏฐะสถานที่พระมหาบุรุษได้อธิษฐานลอยถาดทองริมฝั่งแม่น้ำ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ มหานครมหาแห่งแคว้นมคธ จัดว่าเป็นนครใหญ่ 1 ใน 6 นครของอินเดียโบราณ ในหนังสือรามเกียรติ์เรียกเมืองนี้ว่าวสุมาตี 1200 รับประทานอาหารกลางวันที่ ห้องอาหาร (3) 1300 นำท่านชมเขาคิชกูฏ (ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 30 นาที)หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามชม มูลคันธกุฏีสถานที่สำคัญสุดที่ชาวพุทธเมื่อขึ้นเขาคิชกูฏต้องกำหนดไว้คือการไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ ณ มูลคันธกุฏี สถานที่ที่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ชมถ้ำสุกรขาตาสถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ นมัสการถ้ำพระโมคคัลลานะกุฏีของพระอานนท์นำท่านชมวัดชีวกัมพวันหรือวัดสวนมะม่วงโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกและชมเรือน คุมขังพระเจ้าพิมพิสารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาสวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเดิมเป็นสวนไม้ไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ถวายเป็นอารามแด่พระพุทธเจ้าและเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะ และพระอัญญาโกญฑัญญะ พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่นานในพรรษาที่ 2 – 4 สมควรแก่เวลา สู่ เมืองนาลันทา นำท่านชมมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดิมเป็นสวนมะม่างของทุสสปาวริกเศรษฐีได้อุทิศถวายแก่พระพุทธเจ้าในยุคหลังที่กษัตริย์อินเดียราชวงศ์คุปตะทรงเข้ารับอุปถัมภ์ชมสถูปปรินิพพานของพระสารีบุตรนำท่านสักการะหลวงพ่อองค์ดำที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนาลันทา ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่วัดไทยนาลันดา (4) ที่พัก วัดไทยนาลันดา สำหรับท่านที่ต้องการพักโรงแรม Hotel Nalanda Regency หรือระดับเดียวกัน (พัก 2 ท่านผู้ใหญ่)
3

Day3 เมืองราชคฤห์-เมืองไวสาลี-เมืองกุสินารา

0700 รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยนาลันดา (5) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองไวสาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชีหนึ่งใน 16 แคว้นของชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลเคยเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญ พระพุทธองค์เสด็จเยี่ยมที่ไวสาลี ครั้งแรกในพรรษาที่ 5 1200รับประทานอาหารที่ห้องอาหาร (6) 1300นำท่านชมกูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวันอารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งอยู่ในป่ามหาวันทางเหนือของอาณาจักรวัชชีในป่าหิมาลัยและพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มีรูปสิงห์อยู่ในลักษณะนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณ์ที่สุด ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยสังฆาราม ห้องพักห้องประชุม นำท่านสวดมงคลรัตนสูตร ร่วมพิธีปลุกเสกพระพุทธมนต์ครั้งแรกในพุทธกาลเพื่อปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆ ชมปาวาลเจดีย์สถานที่พระยามารได้เข้ามากราบทูลขอให้พระองค์เสด็จปรินิพพานสถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร พุทธวาจาในวันปลงอายุสังขาร “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดชนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งมี ทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า”สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)นครแห่งมหาปรินิพพานเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละ 1 ในอาณาจักรแห่งมหาชนบท 16 แคว้นของอินเดียส่วนเหนือ เป็นสถานที่ปรินิพพานสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สถานที่แจกพระบรมสารีริกธาตุเป็นฐานแห่งแสงสว่างทางศรัทธาและปัญญาที่มั่นคง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (7) ที่พัก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สำหรับท่านที่ต้องการพักโรงแรม Hotel Radiance Paradise Kushinagar หรือระดับเดียวกัน (พัก 2 ท่านผู้ใหญ่)
4

Day4 เมืองกุสินารา-มหาปรินิพพานสถูป-พุทธวิหาร-ปรินิพพานมกุฎพันธเจดีย์-ลุมพินี

0700 รับประทานอาหารเช้าที่วัด (8) หลังอาหาร นำท่านกราบสักการะสังเวชนียสถานแห่งสุดท้ายที่มหาปรินิพพานสถูปสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละคู่เป็นพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าประทานการบวชให้สาวกองค์สุดท้ายเป็นที่ตรัสเทศนาปัจฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคำสอนคือความไม่ประมาทชมพระสถูปปรินิพพานนำท่านชมพุทธวิหารปรินิพพานซึ่งภายในพระวิหารเป็นปฏิมากรรมพระพุทธปางปรินิพพานเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ที่กำลังเสด็จดับขันธปรินิพพานโดยมีนางมัลลิกา พระอนุรุทธพระอานนท์อยู่ในภาวะโศรกเศร้าชมสถูปพระอานนท์ที่สร้างขึ้นบริเวณที่สันนิษฐานว่าพระอานนท์ยืนร้องไห้ ชมพราหมณ์เจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ และกราบสักการะมกุฏพันธเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนำคณะถวายผ้าป่า ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ 1200รับประทานอาหารที่วัด (9) เมืองกุสินารา 1300 นำท่านออกเดินทางสู่ลุมพินีวัน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง) ในเขตประเทศเนปาลผ่านเมืองโครักข์ปูร์และผ่านเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดียเข้าสู่เมืองสิทธารัตถะของเนปาลสถานที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ ถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาลผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดินทางเข้าสู่เมืองสิทธารัตถะ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหาร (10) ที่พัก Buddha Maya Garden Hotel หรือระดับเดียวกัน
5

Day5 เมืองลุมพินี - มหาสังฆรามอนุสรณ์ลุมพินี - เมืองสาวัตถี

0700 รับประทานอาหารเช้าที่วัด (10) หลังอาหาร นำท่านชมมหาสังฆารามอนุสรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ นำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่สวนลุมพินีชมมายาเทวีวิหารภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวีแกะสลักด้วยหินเป็นรูปพระพุทธมารดายืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่พร้อมกับพระสนมและข้างหน้าเป็นรูปเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะกุมารกำลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัว ชมสระสรงสนานธารโบกขรณี ชมเสาศิลาจารึกที่พระเจ้าอโศกมหาราชปักไว้ตรงที่ประสูติของพระสิทธัตถราชกุมาร โดยมีอักษรพรหมีจารึกไว้ชมวัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย์ สถานที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้สร้างไว้เป็นพุทธบูชาตลอดมาไม่ขาดสายตั้งแต่โบราณกาล 1200รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (11) 1300นำท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้น เป็นเมืองที่ใหญ่พอกับเมืองราชคฤห์และพาราณสีเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายและเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา รวมทั้งเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุดปัจจุบันเมืองนี้เหลือเพียงซากโบราณสถานชมวิถีชีวิตชนบทของประเทศอินเดียระหว่างเดินทาง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่วัดไทยเชตวันมหาวิหาร (12) ที่พัก วัดไทยเชตะวันมหาวิหาร สำหรับท่านที่ต้องการพักโรงแรม Hotel Lotus Sutra หรือระดับเดียวกัน (พัก 2 ท่านผู้ใหญ่)
6

Day6 เมืองสาวัตถี-วัดเชตะวัน กุฏิพระพุทธเจ้า-พระโมคคลัลา พระสิวลเมืองพาราณสี

0700 รับประทานอาหารเช้า ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร (13) หลังอาหาร นำท่านชมเชตะวันวิหารเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด และเป็นวัดที่พระพุทธเจ้ารวมทั้งพระอรหันต์ได้จำพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีเป็นชาวเมืองสาวัตถีไปค้าขายที่เมืองราชคฤห์ได้พบพระบรมศาสดาที่สีตะวันเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธธรรมเมื่อกลับมาจึงไปขอซื้อป่าไม้ของเจ้าเชต เพื่อสร้างอารามถวายกล่าวกันว่าต้องขนเงินมาปูพื้นที่ให้เต็มสวนจึงจะซื้อที่ดินมาสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าได้เพราะในสมัยนั้นดินแดนทุกแห่งเป็นของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ นำท่านกราบสักการะต้นโพธิ์พระอานนท์ซึ่งถือว่าอายุกว่า 2500 ปีซึ่งเป็นอายุยาวนานที่สุดในโลกร่วมกับต้นโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระประเทศศรีลังกาสักการะมูลคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารีบุตร กุฎิพระสิวลีกุฎิพระอานนท์ และสถูปที่บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์ชมบ่อน้ำที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นที่สรงน้ำตลอดระยะเวลาที่จำพรรษาอยู่ชมบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเศรษฐีองคมนตรีที่ปรึกษาเศรษฐกิจของพระเจ้าปเสนทิโกศลชมบ้านปุโรหิตบิดาขององคุลีมา, เนินดินที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์นำคณะถวายผ้าป่า ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี 1200รับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทยเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี (14) 1300ออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง)ดินแดนแห่งการแสวงบุญชำระบาปของชาวฮินดูมรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสีมีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปีจัดเป็นเมืองสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดียเป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (15) ที่พัก HHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
7

Day7 เมืองพาราณสี-ล่องแม่น้ำคงคา-เมืองสารนาท-ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน-กรุงเทพฯ

0400 นำท่านล่องเรือในแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ (แม่น้ำนี้ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีนและเนปาล)ให้ทุกท่านได้ลอยกระทงแม่น้ำคงคาชมพิธีบูชาพระอาทิตย์พิธีกรรมริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ (พิธีเผาศพริมแม่น้ำคงคาของศาสนาฮินดู) 0700 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (16) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองสารนาท นำคณะถวายผ้าป่า ณ วัดไทยสารนาถชมสถูปเจาคันธีซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ชมธรรมราชิกสถูปเป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อน ชมมูลคันธกุฏีสถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่12 ชมยสเจดีย์สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร นำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ธัมเมกขสถูปป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนา สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นบทสวดปฐทเทศนา โปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห้า ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถจัดแสดงและรักษาโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในบริเวณสารนาถเช่นพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ เทวรูป เครื่องใช้สอยในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิมากรรมที่เป็นเลิศคือพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่งดงามยิ่งนัก สิงห์อันเป็นตราราชการแผ่นดินของอินเดีย 1200 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม (17) เมืองพาราณสี สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินเมืองพาราณสี 1650 ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE 328 2140 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ สิ่งที่ควรนำไปด้วย เสื้อผ้าสวมใส่สบาย กล้องถ่ายรูป , รองเท้าสวมใส่สบาย, ยารักษาโรคประจำตัว T I T A N T R A V E L นอบน้อม ถ่อมตน ซื่อสัตย์ จริงใจ 
You don't have permission to register