TOP

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด

ประวัติความเป็นมา
บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนซึ่งคลุกคลีอยู่ในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากว่า 26 ปี จุดประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ การเป็นตัวแทนจำหน่ายรูปแบบการเดินทาง ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางในทุกด้านที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี
บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีกรรมการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน และสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 310/49 หมู่ 6 ถนนพัฒนาการแขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ ที่ยื่นต่อนายทะเบียน 24 ข้อ ในการทำธุรกรรม และประกอบธุรกิจนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเที่ยวทุกชนิด
บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545 ประเภท ต่างประเทศ (INBOUND AND OUTBOUND) ด้วยเงินสดค้ำประกันต่อนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง จำนวน 200,000 บาท และใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า ไทแทน แทรเวิล และภาษาอังกฤษว่า TITAN TRAVEL
ไทแทน แทรเวิล เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 เมษายน 2545 โดยใช้สถานที่บ้านเลขที่ 65/9 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และได้ย้ายมาที่ 45/46 หมู่ 6 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548

นโยบาย
บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด หรือ ไทแทน แทรเวิล มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีเข็มมุ่งเพื่อผลิตบุคคลากร ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต และฝึกฝนบุคคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ต่อยอดความคิดของบุคคลผู้มีความรู้แล้วจากสถาบันมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา ให้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

นโยบายภายใน
ไทแทน แทรเวิล มีทิศทางที่ชัดเจนในการขยับเติบโตเข้าสู่องค์กรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่กับการพัฒนาคน จึงมุ่งเน้นรับบุคคลากรที่เพิ่งจบการศึกษาและมีความสามารถขั้นพิ้นฐานเพื่อนำมาฝึกฝน อบรม ให้ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา โดยการใช้พลังคนหนุ่มสาว และคนรุ่นใหม่ วางทิศทางแก่คนเหล่านี้ให้ขยัน กระตือรือร้น ปลูกฝังอุดมคติ และรู้จักมองอนาคตของตนเองที่สามารถทำได้ ให้ควบคู่กับการเติบโตของบริษัท
ไทแทน แทรเวิลมีความชัดเจนในการสร้างบุคคลากรเพื่อการสร้างองค์กรให้เติบโตในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง เสมือนหนึ่งการสร้างปิรามิดที่เริ่มจากฐานรากที่แข็งแรง และถึงจุดยอดบนของปิรามิดด้วยกัน

นโยบายภายนอก
ไทแทน แทรเวิล สร้างความเชื่อถือของลูกค้าผู้มีอุปการคุณด้วยความอ่อนน้อม ไม่เย่อหยิ่ง ไม่ผยอง รู้จักสำนึกบุญคุณ ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา โดยใช้คำขวัญของบริษัทที่ว่า “อ่อนน้อม ถ่อมตน ซื่อสัตย์ จริงใจ” เป็นเป้าปฏิบัติให้ทุกคนดำเนินตามมาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงาน ด้วยการมองการณ์ที่ยาวไกลว่า สี่นโยบายภายนอกนี้ จะสามารถปกป้องตนและองค์กร และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องในงานบริการ และไม่สร้างศัตรูในการแข่งขัน
ในปีแรก (3 เมษายน 2545- 2 เมษายน 2546) บริษัท มีบุคคาลากรทั้งสิ้นรวม 6 ท่าน โดยแบ่งการบริหารและปฏิบัติการ เป็นแผนกทั้งสิ้นรวม 4 แผนก ดังนี้
1. แผนกท่องเที่ยวต่างประเทศ
2. แผนกท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งการเช่ารถ
3. แผนกสำรองที่พักตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
4. แผนกบุคคล บัญชี
และจวบจนในปัจจุบัน (01 กุมภาพันธ์ 2552) บริษัท ได้เพิ่มบุคคลากรเป็นทั้งสิ้น 8 คน และได้ยุบแผนกบุคคล ให้คงเหลือแผนกบัญชีแทน และเปิดแผนกใหม่ คือแผนกขายทัวร์

วัตถุประสงค์ของ ไทแทน แทรเวิล
ไทแทน แทรเวิล เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว และส่วนสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวทุกประเภท โดยเริ่มต้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.นำเที่ยวโดยลักษณะนำคนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศไทย (DOMESTIC)
2.นำเที่ยวโดยการนำคนไทยไปท่องเที่ยวต่างประเทศ (OUTBOUND)
3.ขายบริการในเส้นทางท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (PACKAGE TOUR)
4.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งภายในและต่างประเทศ (TICKETING)
5.สำรองที่พักโรงแรมทั้งภายในและต่างประเทศ (HOTEL RESERVATION)
6.รับจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ (TECHNICAL VISIT & SIMINAR)
และโครงการในอนาคต จะเปิดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมดังนี้
1.นำเที่ยวโดยนำชาวต่างประเทศท่องเที่ยวภายในประเทศ (INBOUND)
2.ให้เช่ารถตู้ปรับอากาศ รถบัสปรับอากาศ (CAR & BUS RENTAL)

You don't have permission to register