บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด หรือ ไทแทน แทรเวิล มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจชองบริษัทอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีเข็มมุ่งเพื่อผลิตบุคคลากร ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต และฝึกฝนบุคคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ต่อยอดความคิดของบุคคลผู้มีความรู้แล้วจากสถาบันมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา ให้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

นโยบายภายใน

ไทแทน แทรเวิล มีทิศทางที่ชัดเจนในการขยับเติบโตเข้าสู่องค์กรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่กับการพัฒนาคน จึงมุ่งเน้นรับบุคคลากรที่เพิ่งจบการศึกษาและมีความสามารถขั้นพิ้นฐานเพื่อนำมาฝึกฝน อบรม ให้ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา โดยการใช้พลังคนหนุ่มสาว และคนรุ่นใหม่ วางทิศทางแก่คนเหล่านี้ให้ขยัน กระตือรือร้น ปลูกฝังอุดมคติ และรู้จักมองอนาคตของตนเองที่สามารถทำได้ ให้ควบคู่กับการเติบโตของบริษัท

ไทแทน แทรเวิลมีความชัดเจนในการสร้างบุคคลากรเพื่อการสร้างองค์กรให้เติบโตในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง เสมือนหนึ่งการสร้างปิรามิดที่เริ่มจากฐานรากที่แข็งแรง และถึงจุดยอดบนของปิรามิดด้วยกัน

นโยบายภายนอก

ไทแทน แทรเวิล สร้างความเชื่อถือของลูกค้าผู้มีอุปการคุณด้วยความอ่อนน้อม ไม่เย่อหยิ่ง ไม่ผยอง รู้จักสำนึกบุญคุณ ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา โดยใช้คำขวัญของบริษัทที่ว่า “อ่อนน้อม ถ่อมตน ซื่อสัตย์ จริงใจ” เป็นเป้าปฏิบัติให้ทุกคนดำเนินตามมาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงาน ด้วยการมองการณ์ที่ยาวไกลว่า สี่นโยบายภายนอกนี้ จะสามารถปกป้องตนและองค์กร และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องในงานบริการ และไม่สร้างศัตรูในการแข่งขัน
ในปีแรก (3 เมษายน 2545- 2 เมษายน 2546) บริษัท มีบุคคาลากรทั้งสิ้นรวม 6 ท่าน โดยแบ่งการบริหารและปฏิบัติการ เป็นแผนกทั้งสิ้นรวม 4 แผนก ดังนี้

1. แผนกท่องเที่ยวต่างประเทศ
2. แผนกท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งการเช่ารถ
3. แผนกสำรองที่พักตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
4. แผนกบุคคล บัญชี

และจวบจนในปัจจุบัน (01 กุมภาพันธ์ 2552) บริษัท ได้เพิ่มบุคคลากรเป็นทั้งสิ้น 8 คน และได้ยุบแผนกบุคคล ให้คงเหลือแผนกบัญชีแทน และเปิดแผนกใหม่ คือแผนกขายทัวร์

ติดต่อเรา

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด

75/55 ซอยร่มเกล้า1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel: 0-2053-2405-7
Fax: 0-2034-5799
Mobile: 085-110-3335
Email : titan_travel@hotmail.com

Social