ไต้หวัน - ไทเป ต้อนรับปีใหม่ 5 วัน 4 คืน By Thai Airways

 กำหนดการเดินทาง ปีใหม่ 30 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562

เริ่มต้น 42,900 บาท

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) – ไทจง – หมู่บ้าน สายรุ้ง– ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
0500 พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAY พบเจ้าหน้าที่ไทแทน แทรเวิล คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินน์และกระเป๋าสัมภาระ
0725 ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG634
1155 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวันเมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง เดิมถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับทหาร แต่จบลงด้วยการตั้งเป็นถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่

จากนั้น หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่าเบื่อมาสักระยะ ต่อมานายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์ นก, กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) อาหารพิเศษ สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่สลัดบาร์  
หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจมากมายไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กิฟช๊อป อาหารการกินท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อมากมายรวมถึงชานมไข่มุกสูตรต้นตำหรับก็หาทานได้ ณ ที่แห่งนี้ สำหรับท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
ที่พัก TAICHUNG KUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
http://www.kun-taichung.com.tw/

วันที่สองของการเดินทาง ไทจง – หนานโถว – วัดจงไถ่ซานซื่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ – ไทเป – COUNTDOWN NEW YEAR 2019
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
เดินทางสู่เมืองหนานโถว นำท่านสู่ วัดจงไถ่ซานซื่อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่าย นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบน้ำจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน

นำท่านขึ้นสู่ วัดเสวียนกวง นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหิน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) อาหารพิเศษ พระกระโดดกำแพง, ขาปูอลาสก้า
จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ย่านตึกไทเป 101 พร้อมร่วมนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ 2019 ณ บริเวณย่านตึกไทเป 101 จุดจัดงานเค้าดาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป “ตึกไทเป 101” ร่วมเก็บภาพความประทับใจกับพลุหลากสีสันสวยงามจำนวนมาก (ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ ณ ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก)
ที่พัก CHATEAU DE CHINE HOTEL SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
http://sinjhuang.chateaudechine.com/en-us/
วันที่สามของการเดินทาง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว –ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีกรใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
(ในกรณีที่เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เมื่อไปถึงจุดที่กำหนดจะต้องเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle Bus เพื่อเดินทางขึ้นลงจิ่วเฟิ่นคะ)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) อาหารพิเศษ สลัดกุ้งมังกร
บ่าย นำท่านเข้าชม อุทยานเหย่หลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป

จากนั้นเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) ตึกระฟ้า แห่งนี้เคยมีความสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เคยเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นำท่านขึ้นตึกชมทัศนียภาพโดยรอบเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนำท่านช้อปปิ้งแหล่งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซื่อหลินไนท์บาซ่าร์ ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเปจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นและคนไทเปในไลท์สไตล์แบบกลางคืนมีทั้งแหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นและของกินหลากหลายชนิด
ที่พัก NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
http://www.ntphotel.com/e_index.html
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพักของท่าน
*หมายเหตุ*
- ในคืนนี้ ขอให้ทุกท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับใส่สัมภาระ เพื่อพักที่ฮัวเหลียน 1 คืน เนื่องจาก วันรุ่งขึ้นต้องนั่งรถไฟด่วนเดินทางสู่ฮัวเหลียน

วันที่สี่ของการเดินทาง ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (8) อาหารกล่อง
เดินทางสู่เมืองฮัวเหลียน (โดยรถไฟด่วน) ตลอดเส้นทางเป็นภูเขาวิ่งเลียบทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามบนเส้นทาง ซูฮัว โดยอีกด้านหนึ่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกด้านจะเป็น หน้าผาสูง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นำท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” หรือ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว ผ่านชมจุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน และแวะชมน้ำตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อู ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยว สามารถสำรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็น หมู่บ้านกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ FARGLORY OCEANPARK ชมความน่ารักของโลมาแสนรู้ ตื่นตากับปลานานาชนิดที่หาดูไดยากยิ่งผ่านอุโมงค์แก้วสัมผัสอย่างใกล้ชิด กลับสู่เมืองฮัวเหลียน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(10) อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
ที่พัก AZURE HOTEL HUALIAN ระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
http://www.azurehotel.com.tw/
วันที่ห้า ของการเดินทาง ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน – ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) – สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (11) อาหารกล่อง
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเปโดยรถไฟด่วน ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองข้างทางถึงไทเป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(12) อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูไต้หวัน
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้ และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) แหล่งรวมเทรนวัยรุ่นใหม่ๆอิสระทุกท่านสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดมีให้เลือกมากมาย
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
2010 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG635
2305 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย เสื้อผ้าสวมใส่สบายกล้องถ่ายรูป , รองเท้าสวมใส่สบาย, ยารักษาโรคประจำตัว
    T I T A N T R A V E L
นอบน้อม ถ่อมตน ซื่อสัตย์ จริงใจ

อัตราค่าบริการ

 ช่วงการเดินทาง

    ผู้ใหญ่พัก
  ห้องละ 2 ท่าน

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
     มีเตียงเสริม
   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
    ไม่มีเตียงเสริม
 พักท่านเดียว
   จ่ายเพิ่ม
  30 ธ.ค.61 - 3ม.ค.62
       (ปีใหม่)
      42,900         42,900         42,900         41,900       8,000

หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน

*** 20 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นบริการคะ

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
3. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
6. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
7. ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท
*ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *

-เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2019 
-ยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30วัน
-พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะ

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้า) )<150*5 วัน = 750 TWD/คน(ลูกค้า)>
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ค่าซัก รีด ฯลฯ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
3. พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะ

การยกเลิก
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
* บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

..โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง..

T I T A N T R A V E L.
นอบน้อม ถ่อมตน ซื่อสัตย์ จริงใจ

ติดต่อเรา

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด

75/55 ซอยร่มเกล้า1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel: 0-2053-2405-7
Fax: 0-2034-5799
Mobile: 085-110-3335
Email : titan_travel@hotmail.com

Social