มิลาน (อิตาลี) - มหาวิหารดูโอโม่ -
แกลเลอเรียวิคตอริโอ เอมานูเอล 2 
อนุสาวรีย์ เลโอนาโด นาวินชี - ลููเซิร์น (สวิส)
 สิงโตแกะสลัก - 
สะพานไม้ชาเปล - แองเกลเบิร์ก
ยอดเขาทิตลิส - ดีจอง - นั่ง TGV
 
ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - จตุรัสคองคอร์ด
 ประตูชัย - 
ถนนโรแมนติคชองปิเอลิเซ่
แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - 
จตุรัสทรอคาเดโร
หอไอเฟล - บรัสเซล (เบลเยี่ยม)
จตุรัสกร็องปราซ - หนูน้อยยืนฉี่ - อะตอมเมี่ยม 

 

 กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)
2100


พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูที่ 1-3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารเช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง  มิลาน(อิตาลี) – มหาวิหารดูโอโม่ – ลูเซิร์น(สวิส) – แองเกิลเบิร์ก
 0035

ออกเดินทางสู่ สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(มิลาน)ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940

 0715

 (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) เดินทางถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(มิลาน)ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านสู่ นำท่านชมเมืองมิลาน เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลีเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นจากนั้น นำท่านชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน(ใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ 50 นาที) โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบโกธิคที่หรูหราและใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคารมีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ นำท่านช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าแบรนเนม เช่น Prada, Gucci, Armani, Louis Vuitton. เป็นต้น ให้ทุกท่านได้อิสระในการเลือกซื้อสินค้าภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 อาคารช็อปปิ้งอาเขตที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน และใกล้ๆกับ อาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 นั้นทุกท่านยังสามารถถ่ายรูปและชมความสวยงามของอนุสาวรีย์เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonadro da Vinci) เป็นศิลปินชาวอิตาลีที่เป็นทั้งสถาปนิกแบบเรนซองส์ นักดนตรี นักกายวิภาค นักประดิษฐ์ วิศวกร นักเรขาคณิต และจิตรกร ได้สร้างผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงไว้หลายชิ้น เช่น ภาพวาด ”พระกระยาหารมื้อสุดท้าย”(The Last Supper)ที่ปัจจุบันประดับตกแต่งอยู่ที่ในโบสถ์ซันตามาเรียลเดลเลกราซีเอ(Santa Maria delle Grazie)ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมิลาน และภาพวาด”โมนาลิซ่า”(Moma Lisa) ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้นแล้วในส่วนของฐานอนุสาวรีย์ เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonadro da Vinci) จะมีประติมากรรมที่เป็นรูปปั้นสานุศิษย์ของเลโอนาร์โด ดา วินชี ตั้งอยู่รอบๆของฐานอนุสาวรีย์
 เที่ยง


 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อกโกแลต เครื่องหนัง มีดพับ นาฬิกายี่ห้อดัง เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองแองเกลเบิร์ก(Engelberg) (ใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ 30 นาที) เมืองที่ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   ที่พัก    hotel central Engelberg หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง แองเกิลเบิร์ก(ทิตลิส)-ดีจอง
เช้ารับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส(Titlis) โดย กระเช้าหมุนไฟฟ้า RotairTitlis ที่หมุนได้ 360 องศา ระหว่างชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงาม ยอดเขาทิตลิสนั้นมีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีและทำกิจกรรมบนลานหิมะเป็นจำนวนมาก และบนยอดเขาท่านจะได้สัมผัสกับ ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto) ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร

เท่ี่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนเขา)
บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองดีจอง (ใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ 3ชั่วโมง 40 นาที)ซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศสอดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์, โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านการคมนาคม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
  ที่พัก  Hotel Elite, หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่ของการเดินทาง ดิจอง(TGV)– ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์
เช้า


รับประทานอาหารเช้า  (BOX SET)
นำท่านเดินสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยการนั่งรถไฟความเร็วสูง(ใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)ทุกท่านจะได้สัมผัสกับความเร็วของรถไฟ TGV วิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางค่อนข้างมากเลยทีเดียว จนเดินทางมาถึงสถานีรถไฟในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลกที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย


จากนั้น นำท่านสู่ เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ชานเมืองปารีส เป็นเมืองที่โด่งดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวร์ซายส์ (Château de Versailles) เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส นำคณะชมพระราชวังแวร์ซาย(พร้อมฟังบรรยายจากไกด์ของพระราชวัง) พระราชวังแวร์ซายเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย นำท่านเข้าชมห้องกระจก (Galerie des Glacesหรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่มีชื่อ เสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้เป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่ลงนาม กรณีเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทำการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายอันสวยงาม จากนั้นทุกๆท่านสามารถชมความสวยงามสถาปัตยกรรมต่างๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแซนด์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีสสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้นแล้วท่านยังได้ชมความสวยงามของสถานที่ที่มีชื่อเสียงของปารีส(ฝรั่งเศส)อีกด้วย อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอวิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ
(ไม่รวมค่าล่องเรือบาโตมูช ท่านใดสนใจล่องเรือบาโตมูชกรุณาติดต่อกับหัวหน้าทัวร์)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก    Hotel Ibis,Paris หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้าของการเดินทาง ปารีส- ประตูชัย – ถ่ายรูปหอไอเฟล-ช็อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากนั้นเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 ให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าชั้นนำบนถนนชองป์เอลิเซ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนเนมสุดหรูหรา สินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น Prada, Gucci, Louis Vuitton เป็นต้น จากนั้นเดินทางสู่จตุรัสทรอคาเดโรเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับหอไอเฟล (Tour Eiffel) ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส โดยหอไอเฟลมีความสูงถึง 1,051 ฟุตซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 (คุณลูกค้าต้องการขึ้นหอไอเฟลกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้น นำท่านสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช็อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่สุดหรูใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยต(Galleries Lafayette)โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น รวมไปถึงกระเป๋าแบรนเนมต่างๆ อาทิเช่น Longchamp, Chanel, Prada, Findi, Abercombi, Louis, Rimowa เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วท่านยังสามารถที่จะเดินไปยัง Duty Free เพื่อช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม ครีมลาแพรี่ กระเป๋าเดินทาง samsonite เป็นต้น
ค่ำ อิสระอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้งของทุกท่าน
  ที่พัก  โรงแรม Hotel Ibis,Paris หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง ปารีส – บรัสเซล – กรองปลาส(Grand Place) – หนูน้อยยืนฉี่ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางถึงสู่ บรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นศูนย์กลางอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป อีกทั้งบรัสเซลส์เป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง รวมถึงหน่วยงานสำคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป(European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ที่มีสำนักงานใหญ่ในบรัสเซลส์ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจำสหภาพยุโรป และสถานทูตประจำนาโตหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย


นำท่าน ชมกรุงบรัสเซลส์ นครหลวงที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิคและนีโอกอธิค ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ชม แมนาคินพิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ และจัตุรัสกร็องด์ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก ณ โรงแรม hotel Ibis Brussels หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ดของการเดินทาง บรัสเซล – อะตอมเมี่ยม(The Atomium) – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม(ATOMIUM) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก”เอ็กซ์โปร” เมื่อปีค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัลโดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงบรัสเซลล์เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี-เช็คบัตรโดยสารตวรจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
1330 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG935
วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพฯ
0620 เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ

ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก อายุ 2-11 ปี

พักเดี่ยว

เพิ่ม

พักกับ 1 ผู้ใหญ่  พักกับ 1ผู้ใหญ่
มีเตียง
พักกับ 2ผู้ใหญ่
มีเตียง
30 DEC 16 – 06 JAN 17 89,900 89,900 87,900 86,900 10,900

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- อัมสเตอร์ดัม -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์
 ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 น้ำหนักกกระเป๋าใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
 ค่าทิปคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ( เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์(ไกด์) 2 EURO ต่อคน/ต่อวัน ตามมาตรฐานบริษัททัวร์ทั่วไป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท หลังการจองภายใน 3 วัน และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
7. หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

* ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด)

8. หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า
9.
สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้
แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสาร แยกคนละชุด

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

- หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

- กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

- ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน

เงื่อนไขการยกเลิก :
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

 

 ถ้าท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรบกวนแจ้งบริษัทล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด

75/55 ซอยร่มเกล้า1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel: 0-2053-2405-7
Fax: 0-2034-5799
Mobile: 085-110-3335
Email : titan_travel@hotmail.com

Social