สักการะสังเวชนียสถานอินเดีย เนปาล
สักการะ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน Thaismile Airways (WE)

โปรแกรมทัวร์
วันแรกของการเดินทาง
0900 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
1200 ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE 2327
1400 ถึงสนามบินนานาชาติเมืองคยา ประเทศอินเดีย
- สักการะพระพุทธเมตตาในวิหารมาหาเจดีย์พุทธคยา

วันที่สองของการเดินทาง
เช้า นำท่านชมบ้านนางสุชาตา
- ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา
บ่าย ชมเขาคิชกูฏ ชมมูลคันธกุฏี
- ชมถ้าสุกรขาตา ถ้าพระโมคคัลลานะ
- วัดชีวกัมพวันหรือวัดสวนมะม่วง โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก
- วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส
วันที่สามของการเดินทาง
เช้า เข้าสู่เมืองไวสาล เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี
บ่าย ชมกูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน
- ชมปาวาลเจดีย์
- ออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา นครแห่งมหาปรินิพพาน

วันที่สีของการเดินทาง
เช้า สักการะสังเวชนียสถานแห่งสุดท้าย ที่มหาปรินิพพานสถูป
- ชมพราหมณ์เจดีย์ กราบสักการะมกุฏพันธเจดีย์ นำคณะถวายผ้าป่า ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
บ่าย เดินทางสู่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล
- เดินทางเข้าสู่เมืองสิทธารัตถะ

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้า มหาสังฆารามอนุสรณ์ สถานที่ประสูติของพรุพุทธองค์
บ่าย เดินทางสู่เมืองสาวัตถี
วันที่หกของการเดินทาง
เช้า นำท่านชมเขตวันวิหาร นำคณะถวายผ้าป่า ณ วัดไทยเชตะวันมหาวิหาร นครสาวัตถี ประเทศเนปาล
บ่าย ออกเดินทางสู่พราณสี
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 – 6 ชั่วโมง)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เช้า ล่องเรือในแม่น้าคงคา
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองสารนาท
ชมธรรมราชิกสถูป
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองพราณสี
1630 ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน WE 2328
2135 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ติดต่อเรา

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด

75/55 ซอยร่มเกล้า1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel: 0-2053-2405-7
Fax: 0-2034-5799
Mobile: 085-110-3335
Email : titan_travel@hotmail.com

Social