ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด  เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนซึ่งคลุกคลีอยู่ในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากว่า 26 ปี  จุดประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ การเป็นตัวแทนจำหน่ายรูปแบบการเดินทาง  ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางในทุกด้านที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี
   
บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท จำกัด  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีกรรมการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน และสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 310/49 หมู่ 6 ถนนพัฒนาการแขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ ที่ยื่นต่อนายทะเบียน 24 ข้อ ในการทำธุรกรรม และประกอบธุรกิจนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเที่ยวทุกชนิด 

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545 ประเภท ต่างประเทศ (INBOUND AND OUTBOUND) ด้วยเงินสดค้ำประกันต่อนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง  จำนวน 200,000 บาท  และใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า ไทแทน แทรเวิล และภาษาอังกฤษว่า TITAN TRAVEL

ไทแทน แทรเวิล เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 เมษายน 2545 โดยใช้สถานที่บ้านเลขที่ 65/9 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และได้ย้ายมาที่ 310 / 49 หมู่ 6 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548