เที่ยวพม่า 3 วัน 2 คืน

 

 • สักการะพระธาตุเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุของคนเกิดปีมะเมีย
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุของคนเกิดปีจอ
 • ขอพรเทพทันใจ ขอพรเทพกระซิบ ให้สมความปรารถนา
 • เมนูพิเศษ กุ้งล๊อบเตอร์ กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง 
กำหนดการเดินทาง
7 – 9    พฤศจิกายน 2558  (SOLD OUT !)
14 – 16 พฤศจิกายน 2558 (เหลือจำนวนจำกัด !!)
21 – 23 พฤศจิกายน 2558    
28 – 30 พฤศจิกายน 2558  (SOLD OUT !)  

 

วันแรกของการเดินทาง

 • 04:30 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 6 เคาน์เตอร์ Nok Air โดยมีเจ้าหน้าที่ ไทแทน แทรเวิล คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินน์และกระเป๋าสัมภาระ
 • 06:30 ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 07:50 (เวลาท้องถิ่นที่พม่า ช้ากว่าประเทศไทย ครึ่งชั่วโมง) เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้งเมืองหงสาวดี นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอ ไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้พระเจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าคนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) (กุ้งแม่น้ำย่างคนละ 1 ตัว)

 • พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • คิมปูนแค้มป์ เชิงเขาไจ้ก์โท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น้ำสะโตงซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช ถึงคิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์โท เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
 • พระธาตุอินทร์แขวน (ซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมากใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที) มีลักษณะเด่นเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
สักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการเทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ ได้ตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษที่เข้าไป ปิดทององค์เจดีย์จะเปิดถึงเวลา 22:00 น.)

ที่พัก KYAIKHTO HOTEL (โรงแรมไจ้ก์โท) หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง

เช้าตรู่

 • พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุก้อนหินสีทอง วางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

 • เดินทางกลับสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า  มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จันทร์หอม ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็นรูปต่างๆ
 • เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็น พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบมอญ จากนั้นเดินทางกลับย่างกุ้ง (เดินทาง 1.30 ชม.)
 • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่งอันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด
 • พระมหาเจดีย์ชเวดกอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

ที่พัก MYANMAR LIFE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

 • เดินทางสู่สิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
 • ลงเรือไปชมเจดีย์เยเลพญา เจดีย์นี้สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจดีย์กลางน้ำ” นำท่านนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเก่าแก่ ที่ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวที่งดงาม มีอายุนับพันปี ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ สมควรแก่เวลาลงเรือกลับและต่อรถปรับอากาศเดินทางกลับย่างกุ้ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

 • เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย เจดีย์โบตะทาวน์นี้บรรจุพระเกศธาตุไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากอง และเจดีย์สำคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด บริเวณรอบๆ เจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคำประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงาม และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทย นิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้ว จะสมปรารถนาทันใจ
 • ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า 

 • วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า

 • ชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว ถูกต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) (เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร)

 • 21:00 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 (มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 22:45 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติ่ม โทร. 02 - 722 - 0206 

 

>>>>>> ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ <<<<<<

******************************************************************************************************

สิ่งที่ควรนำไปด้วย : เสื้อผ้ากันลมกันหนาว ยาสำหรับผู้มีโรคประจำตัว รองเท้าสวมใส่สบาย กล้องถ่ายรูป

T I T A N T R A V E L
นอบน้อม ถ่อมตน ซื่อสัตย์ จริงใจ

 

อัตราค่าบริการ (จำนวนผู้เดินทาง 15 ท่าน หรือมากกว่า) 

 

ผู้ใหญ่  14,900.- บาท
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (พักกับผู้ปกครอง มีเตียงเสริม)   12,900.- บาท
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (พักกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม)     12,000.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม    3,000.- บาท

 ราคาที่เสนอนี้รวมถึง

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน ชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ดานัง//ดานัง – กรุงเทพฯ รวมค่าภาษีสนามบินของแต่ละประเทศ, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcherge) และการประกันภัยทางอากาศเรียบร้อยแล้ว 
 2. ค่ายานพาหนะรถปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุค่าโรงแรมที่พักจำนวน 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่านผู้ใหญ่)
 3. ค่าอาหารทุกมื้อ (10 มื้อ) ตามรายการที่ระบุ 
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามรายการที่ระบุ 
 5. ค่าของที่ระลึก จำนวน ท่านละ 1 ชิ้น
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท พร้อมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินท่านละ 500,000.- บาท 
 7. ค่าหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคาที่เสนอนี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินที่ประกาศหลังวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในต่างแดน อาทิ ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 3. รายการท่องเที่ยวอื่นใดที่ไม่ปรากฏในรายการ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชำระเงิน

 1. สำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท ไทแทน แทรเวิล (02-722-0206 ต่อ 0) ที่นั่งละ 5,000 บาท
 2. ชำระเงินงวดสุดท้ายก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วัน