ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การบริการและให้คำปรึกษาทางด้านการยื่นขอวีซ่าในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยทีมงาน TITAN TRAVEL ที่พร้อมด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการยื่นขอวีซ่าทั้งวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และวีซ่าเพื่อธุรกิจ ซึ่งเราจะคอยช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ท่านในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบให้ครบถ้วนซึ่งมีหลายขั้นตอนและค่อนข้างยุ่งยาก การยื่นวีซ่า จนกระทั่งท่านได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต

4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการขอวีซ่า
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ๋า เบอร์โทรศัพท์ 0-2722-0206 กด 12
2. ส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่นำลูกค้าไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง (กรณีต้องมีการแสดงตัว)
4. รอรับเล่มวีซ่าทางไปรษณีย์

เอกสารการขอวีซ่า

 1. แบบฟอร์ม 1 ชุด
 2. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย
 3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5cm x 4.5cm 2ใบ พื้นฉากหลังขาว
 4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
 5. สลีปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ฉบับแปล)
 6. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับแต่หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่ออกโดยธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษและเป็นตัวจริงเท่านั้น
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
 8. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา
 9. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 10. ใบยืนยันการจองโรงแรม
 11. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (Medical Insurance)
 12. ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ

กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า

สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น

พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
• เกาหลีใต้, ชิลี, บราซิล, เปรู, อาร์เจนติน่า

พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
• มองโกเลีย, มัลดีฟส์, มาเก๊า, มาเลเซีย, รัสเซีย, ลาว, เวียดนาม, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, แอฟริกาใต้, ฮ่องกง

พำนักได้ไม่เกิน 21 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
• ฟิลิปปินส์

พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
• บรูไน, บาห์เรน, อิหร่าน

กลุ่มประเทศแชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

Schengen Visa นั้นใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

การทำ Schengen Visa จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ Schengen Visa นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

ประเทศยุโรป ที่สามารถใช้ Schengen Visa
• กรีซ, เดนมาร์ก, นอร์เวย์, เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, เยอรมนี, สเปน, สวีเดน, ออสเตรีย, อิตาลี

ติดต่อเรา

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด

45/46 ซอย พัฒนาการ 57 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel: 0-2722-0206-0
Fax: 0-2722-4100
Mobile: 085-110-3335
Email : titan_travel@hotmail.com

Social